Аң -сезимдин өнүгүшү

Video: Аң -сезимдин өнүгүшү

Video: Аң -сезимдин өнүгүшү
Video: АМЕРИКАДАГЫ МУСУЛМАНДАР долбоору 2-БӨЛҮМ 2023, Июнь
Аң -сезимдин өнүгүшү
Аң -сезимдин өнүгүшү
Anonim

Адамдын аң -сезиминин биринчи шарты адамдын мээсинин өнүгүшү болгон. Бирок адамдын мээсинин өзү жана жалпысынан анын табигый өзгөчөлүктөрү тарыхый өнүгүүнүн жемиши. Адамдын жаралуу процессинде адамдын аң -сезиминин тарыхый өнүгүшүнүн негизги мыйзамы ачык түрдө чыгат.

Image
Image

Жаныбарлардын психикасынын өнүгүшүн аныктоочу организмдердин биологиялык өнүгүшүнүн негизги мыйзамы структурасы менен функциясынын биримдиги жөнүндөгү сунуштан турат. Эволюциянын жүрүшүндө өзгөрүп жаткан жашоо образынын негизинде организм өнүгөт, иштейт; анын психикасы жашоо процессинде калыптанат. Психиканын, адамдын аң -сезиминин тарыхый өнүгүшүнүн негизги мыйзамы - адам эмгектенүү менен өнүгөт: жаратылышты өзгөртүү, ал өзүн өзгөртөт; өзүнүн ишмердүүлүгүндө - практикалык жана теориялык - гумандаштырылган жаратылыштын, маданияттын объективдүү бардыгын жаратып, адам ошол эле учурда өзүнүн психикалык табиятын өзгөртөт, түзөт, өнүктүрөт. Өнүгүүнүн негизги принциби - структура менен функциянын биримдиги - психиканын тарыхый өнүгүшүнө карата анын классикалык туюнтмасын марксизмдин негизги принциптеринин биринде алат: эмгек адамды өзү жараткан; ал өзүнүн аң -сезимин да жараткан.

Маданиятты түзүү процессинде адамдын руханий жөндөмдүүлүгү, анын аң -сезими гана көрүнбөстөн, калыптанат. Адамдын аң -сезиминин, жаратуу процессинде өнүккөн, материалдык жана руханий - маданиятты жаратуунун жогорку формалары; эмгек ишмердүүлүгүнүн конкреттүү адамдык формалары үчүн өбөлгө болуп, аң -сезим анын продуктусу болуп саналат.

Адамдын аң -сезиминин жана адамдын психикасынын бардык спецификалык өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышы, ошондой эле адамдын бүтүндөй калыптанышы эмгек ишмердүүлүгүнүн өнүгүшү менен органикалык түрдө байланышкан узак процесс болгон. Куралдарды колдонууга жана эмгекти алгачкы бөлүштүрүүгө негизделген эмгек ишмердүүлүгүнүн пайда болушу адамдын табиятка болгон мамилесин түп тамырынан бери өзгөрткөн.

Эмгек аракетинде, ал муктаждыкты түздөн -түз канааттандырууга эмес, объектти өндүрүүгө багытталгандыктан, бир жагынан, иштин максаты болгон объект, экинчиден, мотивация Бул акыркы түздөн -түз табигый күч катары иш -аракетин токтотот. Объекттен жана мотивациядан субъекттин айлана -чөйрөгө болгон мамилеси жана өзүнүн активдүүлүгү айырмалана баштайт. Бул мамиленин обочолонушу узак тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө болот. Эмгек бөлүштүрүүсү сөзсүз түрдө адамдын ишмердүүлүгү түздөн -түз өзүнүн эмес, социалдык муктаждыктарын канааттандырууга багытталат; анын муктаждыктары канааттандырылышы үчүн, адам коомдук муктаждыктарды канааттандырууну өз иш -аракеттеринин түз максаты кылышы керек. Ошентип, адамдын ишмердүүлүгүнүн максаттары анын муктаждыктары менен түз байланыштан алаксыйт жана ушундан улам биринчи жолу ушундай ишке ашышы мүмкүн. Адамдын активдүүлүгү аң -сезимдүү ишке айланат. Анын жүрүшүндө адамдын аң -сезими андан көз карандысыз объекттин жана субъекттин ага болгон мамилесинин чагылышы катары калыптанат жана көрүнөт.

Мында, психикалык ишмердүүлүктүн детерминизми жөнүндөгү маселени чечүүгө конкреттүү, дифференциацияланган мамиле кылуу зарыл, анын ар түрдүү аспектилери ар кандай шарттарда жана тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө ар кандай шарттарда аныкталарын эске алуу менен. чендер.

Адамдын психикасынын өзгөчөлүктөрү эмгек органы катары колдун таанып билүү ишмердүүлүгү менен жана эмгектин негизинде иштелип чыккан сүйлөө менен адамдын психикасын жаныбарлардын психикасынан түп тамырынан айырмалап турат. Ошол эле учурда, адам болуу процессине, антропогенезге байланыштуу, бул касиеттер бардык адамдарга мүнөздүү.

Бирок, адамдардын психикасында адамзаттын тарыхый өнүгүшүнүн жүрүшүндө олуттуу түрдө өзгөрүп турган жана ар кыл доордогу адамдарды айырмалап турган касиеттер бар экенине эч кандай шек жок.

Сезгичтиктин формаларынын өнүгүшү жаныбарлардан адамга өтүү менен байланышкан өзгөрүүлөр менен эле чектелбейт. Адамзаттын тарыхый өнүгүү процессинде сезгичтиктин андан ары өзгөрүүсү болот. Сезгичтиктин өзгөрүшү, ошондой эле адамдардын психикалык ишмердүүлүгүнүн жана психикалык түзүлүшүнүн жалпы өзгөрүүлөрү, биринчи кезекте, алардын жашоо шарттарынын жана образынын, адамдын ишмердүүлүгүнүн формаларынын жана анын продуктуларынын, тактап айтканда, ой жүгүртүүнүн өнүгүшү, тилдин өнүгүшү сыяктуу эле, адамдар менен практикалык иш менен байланышкан жана алар менен шартталган.

Ар кандай психикалык кубулуштарда туруктуулук ченеминин компоненттеринин үлүшү бирдей эмес. Эң стабилдүү - бул психикалык процесстер (сезүү, кабылдоо, ой жүгүртүү ж. Б.) Мээнин активдүүлүгү катары, рефлексиянын формалары катары, алардын жүрүшүнүн жалпы мыйзамдарында кабыл алынган. Психикалык процесстердин кыйла мобилдүү мазмунда табияттын объективдүү дүйнөсүн сезүү аркылуу кабыл алынган негизги касиеттеринде (түсү, формасы, өлчөмү, мейкиндиктеги жайгашуусу, кыймылы) чагылдырган салыштырмалуу туруктуу композицияны айырмалоого болот. Психикалык процесстердин эң кыймылдуу жана өзгөрмөлүү мазмуну - бул сезимдерде, ойлордо ж. Коомдук системанын, анын негизинин - өндүрүштүк мамилелердин өзгөрүшү менен психикалык процесстердин бул мазмуну да өзгөрөт, коомдук мамилелерге байланышкан адамдардын сезимдери жана көз караштары өзгөрөт.

Ошентип, түшүнүктүү: психикалык ишмердүүлүктүн детерминизми жөнүндөгү маселени жашоо шарттары менен чечүү таптакыр мүмкүн эмес, эгерде биз муну конкреттүү эмес, метафизикалык түрдө айтсак, психика жалпысынан табигый же социалдык шарттар менен аныкталат деп ойлоп. же бардык адамдарга мүнөздүү болгон коомдук жашоонун шарттары боюнча же белгилүү бир коомдук системанын конкреттүү шарттары боюнча. Бул жоболордун бирин да абсолюттук кылуу аракети алдын ала ишке ашпай калат.

Психикалык кубулуштарга карата илимий билимдин эң маанилүү талабын - детерминизм принцибин иш жүзүндө ишке ашыруу үчүн, психиканын детерминизмин тактоо үчүн конкреттүү, дифференциалдуу түрдө мамиле кылуу, ар кандай нерселердин көз карандылыгын аныктоо жана эске алуу зарыл. психикалык кубулуштардын детерминизминин кеңири, метафизикалык альтернативдүү формулировкасын жеңүү үчүн, ар кандай жашоо шарттары боюнча психиканын аспектилери. Мисалы, коомдук системанын өзгөрүшү - капиталисттик системанын бузулушу жана социалисттик системанын түзүлүшү - булардан жалпы жыйынтык чыгаруу үчүн адамдардын психологиясында кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келгенин айтуу жетишсиз. ал жалпысынан психикалык ишмердүүлүккө (жана психология предметин чечмелөөгө) - бардык психикалык ишмердүүлүк коомдук системанын ар бир өзгөрүүсү менен өзгөрөт деген жыйынтык жана илим катары психологиянын милдети бул өзгөрүүлөрдү изилдөөгө азаят.

Адамдардын психологиясындагы социалдык системанын өзгөрүшү менен - бардык адамдарга мүнөздүү психикалык касиеттерин сактоо менен (тактап айтканда, коомдук жашоонун жалпы шарттарына көз каранды болгондор) - бул социалдык система тарабынан түзүлгөн жана ага мүнөздүү болгон жаңы нерселер, пайда болот, мурункусуна мүнөздүү болгон нерселерди алмаштырат. коомдук тартип.

Ар бир адамдын психологиясында кайсы коомдук системага, тапка ж.алар көптөгөн доорлорго таандык болушу жана сакталышы мүмкүн: сенсордук сигналдарга сезгичтик, бул үчүн адам тиешелүү рецепторлорду иштеп чыккан, үйрөнгөндөрүн жаттоо жөндөмү, биринчи аң -сезимдүү аткарылган аракеттерди автоматташтыруу ж.

Ар бир адамдын психологиясында жалпы адамдык касиеттер бар, бирок психологиясы жалпы адамдык сапаттардан же касиеттерден турган мындай абстракттуу "жалпы адам" жок; ар бир адамдын психологиясында ошол социалдык системага мүнөздүү өзгөчөлүктөр бар, индивид жашаган доор үчүн - берилген коомдук система, белгилүү бир доор тарабынан түзүлгөн типтүү өзгөчөлүктөр. Бул учурда, өзгөчө, өзгөчө касиеттер - бул жалпы адамдардын касиеттеринин өзгөчө шарттарына карата конкреттештирүү, ал эми жалпы касиеттер жана аларды билдирүүчү мыйзамдар конкреттүү кубулуштарды, анын ичинде өзгөчө өзгөчөлүктөрдү жалпылоо катары айырмаланат.

Адамдардын муктаждыктарын канааттандырууга багытталган ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө алар баштапкы муктаждыктарды өнүктүрүшөт, өзгөртүшөт, такташат жана жаңыларын иштеп чыгышат.

Мотив, иштин булагы болуу менен муктаждыктар ошол эле учурда анын натыйжасы болуп саналат. Белгилүү бир муктаждыктар менен шартталган адам кыла баштаган ишмердүүлүк адатка айланып, өзү муктаждыкка айланып кетиши мүмкүн. Жана дал ушул коомдук активдүүлүктүн натыйжасында адамдын муктаждыктары чыныгы адамга айланат.

Адамдын мотивациясын өнүктүрүүдө муктаждыктар менен бирге кызыкчылыктар маанилүү ролду ойнойт. Коомдук жашоонун кызыкчылыктары - бул белгилүү бир элдин, класстын мүчөсү катары адамдын бар болушуна жана өнүгүшүнө эмне жардам берери түшүнүлөт. Аң -сезимдүү болуу, кызыкчылыктар, буларды түшүнүү, ошондой эле адамдын ишмердүүлүгүнүн маанилүү мотивдери.

Адамдын иш -аракетинин мотивациясында белгилүү бир ролду ошондой эле психологияда алган сөздүн конкреттүү маанисиндеги кызыкчылыктар ойнойт, аны кызыгуу менен байланыштырган мааниде, объект жөнүндө бир нерсени билүү зарылчылыгы; бул мааниде кызыгуу - "теориялык", таанып -билүү ишмердүүлүгүнүн мотиви. Илимге жана техникага, адабият менен искусствого болгон кызыгуулардын өнүгүшү адамзаттын арасында маданияттын тарыхый өнүгүшү менен бирге жүрдү. Илимдин жаңы тармактары түзүлгөн сайын, жаңы илимий кызыкчылыктар пайда болду. Мотив, таанып билүү ишмердүүлүгүнүн булагы болуу менен, кызыкчылыктар ошол эле учурда анын продуктусу болуп саналат.

Адамдын жөндөмүнүн өнүгүшү муктаждыктардын жана кызыкчылыктардын тарыхый өнүгүшү менен да байланыштуу. Алар муктаждыктарды канааттандырууга багытталган ишмердүүлүктө тарыхый түрдө калыптанган тукум куучулуктун негизинде түзүлөт. Адамдын активдүүлүгү, адамдын белгилүү бир жөндөмдүүлүктөрү бар деп ойлоп, ошол эле учурда аларды өнүктүрөт. Адам өзүнүн ишмердүүлүгүнүн материализацияланган продуктыларын жаратып жатканда, ошол эле учурда өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырат. Адамдын практикалык жана теориялык ишмердүүлүгүнүн продукцияларын өндүрүү жана анын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү бири -бири менен байланышкан, бири -бирин шарттаган жана бир процесстин бир -бирине өтүүчү жолдору. Адам эмгекке жана чыгармачылыкка жөндөмдүү болуп калат, анткени ал эмгекте жана чыгармачылыкта калыптанат. Музыканын өнүгүшү ошол эле учурда аны кабыл ала турган кулактын өнүгүшү болгон. Алардын ортосундагы мамиле эки тараптуу, өз ара: музыканын өнүгүшү чагылдырып гана тим болбостон, угуунун өнүгүшүн шарттаган. Ошол эле формалардын сулуулугун кабыл ала алган көзгө жана адамдын бүтүндөй кабылданышына тиешелүү. Дүйнөнүн көрүнүшүн өзүнүн ишмердүүлүгүндө өзгөртүп, адам аны башкача көрүп, кабылдай баштайт.

Аң -сезимдин тарыхый өнүгүү процессинде ой жүгүртүүнүн өнүгүшү абдан маанилүү орунду ээлейт, аны менен, биринчи кезекте, адамдын аң -сезими байланышкан. Коомдук практиканын өнүгүүсү менен шартталган ой жүгүртүүнүн негизги өнүгүү жолу визуалдык, тар практикалык ой жүгүртүүдөн келип чыкты, мында формасы мазмундан, сан эсептелинбестен, түшүнүк объекттен абстракттуу абалга али чыга элек., теориялык ой жүгүртүү.

Тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө, илимдин өнүгүшү менен илимий ой жүгүртүүнүн өнүгүүсү орун алды. Илимий ой жүгүртүүнүн жана илимдин өнүгүшү бири -биринен эки башка, өз алдынча процесс эмес, бир процесстин бири -бири менен байланышкан жана өз ара көз каранды эки аспектиси. Ой жүгүртүүнүн илимий формаларынын өнүгүшү бир гана шарт эмес, илимдин өнүгүшүнүн натыйжасы, натыйжасы болгон. Илимий билим үчүн зарыл болгон илимий ой жүгүртүү, илимий таануу процессинде жана коомдук практика өнүккөн сайын өнүгөт.

Ой жүгүртүүнүн жана аң -сезимдин өнүгүү тарыхы боюнча илим жетиштүү түрдө колдонулбаса да, анын карамагында. Буларга биринчи кезекте материалдык маданияттын тарыхы кирет; технологиянын тарыхы ошондой эле ойдун тарыхы боюнча маанилүү маалыматтарды берет. Ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнүн алгачкы этаптарын мүнөздөө үчүн көлөмдүү материал этнографиялык эмгектерде камтылган (J. J. Fraser, EB Taylor, R. Thurnwald, B. Malinovsky, N. N. Miklouho-Maclay, ж.б.). Алар социалдык жана маданий өнүгүүнүн алгачкы стадияларында адамдардын ой жүгүртүүсүнүн олуттуу сапаттык өзгөчөлүктөрү жөнүндө күбөлөндүрүшөт. Бул ой жүгүртүү бул элдердин коомдук практикасынын деңгээлине ылайык белгилүү чектелген мүнөзгө ээ. Табияттын дагы эле алсыз чеберчилиги курчап турган реалдуулук боюнча конкреттүү практикалык билимдин чегинен чыгып, кеңири жалпылоого, мистикалык идеяларга өтүүгө аракет кылганда пайда болот.

А. А. Потебня орус илиминдеги аң -сезимдин өнүгүү жолдорунун оригиналдуу интерпретациясын берди. Ал чыныгы тарыхый көз карашты алат, аң -сезимдин өнүгүшүнүн ар кандай сапаттык баскычтарын бөлүп көрсөтөт жана ошол эле учурда, бул этаптарды мүнөздөөдө, азыркы ой жүгүртүүгө примитивдүү ой жүгүртүүнүн мындай каршылыгына келбейт. кээ бир түшүнүктөрдөгү жагдай (төмөндө Л. Лев-Брелеле жөнүндө караңыз), аң-сезимдин тарыхый өнүгүүсүнүн үзгүлтүксүздүгүн толугу менен бузат.

Потебня бул өнүгүүдө биринчиден эки негизги этапты бөлүп көрсөтөт: мифологиялык аң -сезим этабы жана илимий жана поэтикалык ой жүгүртүүнүн формалары бир убакта өнүгө турган кийинки баскыч. Акыркы кадамдын ичинде Потебня орус тилинин грамматикалык формаларынын тарыхый өнүгүүсүн, ой формаларынын тарыхый өнүгүшүн кылдат жана терең талдоого таянып ачып берет.

Ар бир миф, Потебнеге ылайык, образдан жана мааниден турган вербалдык формация. Потебня мифологиялык ой жүгүртүүнүн негизги айырмалоочу өзгөчөлүгүн таанып -билүүнүн субъективдүү каражаты болгон образ түз мааниге киргизилип, белгилүү нерсенин булагы катары каралууда. Миф - бул ишке ашпаган метафора. Поэтикалык ой жүгүртүү мифологиялык ой жүгүртүүнү метафора, аллегория ишке ашканда, башкача айтканда, сөздөгү образ менен маанини ажыратканда алмаштырат.

Ой жүгүртүүнүн формаларынын ортосундагы сапаттык айырмачылыктарды ачып, Потебня ошол эле учурда сынбайт, аларга бири -бирине сырттан каршы чыкпайт жана бул сапаттык айырмачылыктардын булагын аң -сезимдин ички касиеттеринен эмес, өзүнөн издейт. аң -сезимдүү субъекттин жана ал билген дүйнөнүн ортосунда пайда болгон мамилелер.

Адамдын аң -сезиминин тарыхый өнүгүү проблемасы психологияда азырынча анча өнүккөн эмес. Коомдук өнүгүүнүн төмөнкү баскычтарындагы элдердин психологиялык өзгөчөлүктөрүн камтыган социологиялык жана этнографиялык изилдөөлөр, негизинен, бул элдин аң -сезими менен социалдык жана маданий өнүгүүнүн жогорку баскычтарындагы адамдын аң -сезиминин ортосундагы айырмачылыктар таза сандык негизде экендигине негизделген. жана экинчисинин бай тажрыйбасына гана кыскартылышы мүмкүн. Бул, айрыкча, тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө Г. Спенсерден келген социологиялык мектептин эң чоң өкүлдөрүнүн көз карашы болгон - Э. Б.

Үстөмдүк кылган көз караш менен чечүүчү карама-каршылыкта Л. Леви-Брюль өзүнүн концепциясын түзгөн. Анын концепциясынын негизги жоболору төмөндөгүдөй.

1. Тарыхый өнүгүү процессинде адамдын психикасы сан жагынан гана эмес, сапаттык жактан да өзгөрөт; мазмуну менен бирге анын формасы да өзгөрөт - ал баш ийген мыйзамдар.

2. Бул өзгөрүүлөр жеке психологиянын мыйзамдарынан чыгарылган эмес; эгерде индивидуал коомчулуктан бөлүнүп каралса, аларды түшүнүү мүмкүн эмес.

3. Психиканын ар кандай формалары ар кандай коомдук формацияларга туура келет; ар бир коомдук формацияга мүнөздүү психиканын мүнөзү жамааттын таасиринин жемиши; инсандын бүт психикасы ага коом тарабынан киргизилген "жамааттык идеялар" менен аныкталат.

Аң-сезимдин өнүгүшүнүн диалектикалык табиятын да, анын социалдык шартталышын да баса белгилеп жаткандай көрүнгөн бул жоболорго туура баа берүү үчүн Леви-Брюль үчүн социалдуулук идеологияга чейин азайганын эске алуу зарыл. "Институттардын жана моралдын өзү негизинен жамааттык өкүлчүлүктүн белгилүү аспектинен же формасынан башка эч нерсе эмес"; психология идеологияга да түшүрүлөт, анткени ал негизинен "жамааттык өкүлчүлүктөргө" чейин кыскарган, алар акыркы анализде индивид таандык болгон жамааттын идеологиясынан башка нерсе эмес. Леви-Брюль үчүн коомдук мамилелер негизинен аң-сезимдин тегиздигинде жатат. Коомдук жашоо ал үчүн коомдук уюшулган тажрыйба. Ошентип, социализм табиятка, объективдүү дүйнөгө болгон реалдуу мамиледен жана ага болгон кандайдыр бир реалдуу таасирден түшөт - социалдык практика түшөт. Коомдук-тарыхый өнүгүүнүн алгачкы стадиясындагы элдердин психологиясын аныктоочу жалгыз булак катары алардын идеологиясы гана таанылат.

Леви-Брюль "алгачкы адам" психологиясын практика менен эч кандай байланышы жок, бир гана диний идеологиянын негизинде аныктайт. Натыйжада, анын бардык ой жүгүртүүсү прологикалык жана мистикалык, тажрыйбаны өткөрбөөчү жана карама -каршылыкка сезимсиз болуп чыгат. Муну менен Леви-Брюл чындыгында "алгачкы" элдердин арасында чындыкты "объективдүү" чагылдырууга жөндөмдүү чыныгы ой жүгүртүүсүн четке кагат. Ал алардын эмгек ишмердүүлүгүн инстинкт менен түшүндүрүүгө аракет кылат. Натыйжада, "алгачкы адам" түпкүлүгүндө адамзатынын психикалык өнүгүүсүнөн баштапкы этап катары чыгып кетет, сапаттык айырмачылык эмес, эки структуранын таптакыр карама -каршысы аныкталат: кирүү үчүн бирин калтырыш керек. башка тышкы. Ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүндө жөн гана үзгүлтүксүздүк эмес, кандайдыр бир үзгүлтүк бузулат.

Натыйжада, Леви -Брюль түшүнүксүз парадокско ээ: примитивдүү адам гетерогендүү эки жандыктын айкалышы болуп чыгат - инстинкт менен жашаган жаныбар жана идеологияны жараткан мистик.

Аң -сезим. Аң -сезимдин калыптанышы - бул жашоонун жаңы формасынын - адамдын - жаңы жашоо формасынын калыптанышы менен байланышкан, анын субъектиси өзүнүн жалгыз жашоосунун чегинен чыгып, ага болгон мамилеси жөнүндө отчет берүүгө жөндөмдүү. дүйнө, башка адамдар үчүн, өз жашоосун милдеттерге баш ийдирүү, кылган ишине жооптуу болуу, өзүнө милдеттерди коюу жана жашоонун учурдагы шарттарына көнүү менен чектелбестен, дүйнөнү өзгөртүү - бир сөз менен айтканда, адам жашагандай жашоо үчүн жана башка эч ким жок.

Жогоруда айтылгандай, психикалык активдүүлүк жаңы сапатта пайда болот - аң -сезим, же тагыраагы, субъекттин курчап турган дүйнөнү жана ал кирген мамилелерди аңдоо процесси, курчап турган дүйнөнү жана өз жашоосун чагылдыруу катары. Аң -сезимдин болушу, демек, адамдын чөйрөдөн бөлүнүшүн, аракет субъектиси менен таануунун объективдүү дүйнөгө байланышынын пайда болушун болжолдойт. Аң -сезим ар дайым аң -сезимден тышкаркы нерсеге таанып -билүү мамилесин болжолдойт. Аң -сезимдин реалдуулукту чагылдыруунун өзгөчө адамдык жолу катары чыгышы тил менен ажырагыс байланышта: тил - аң -сезимдин пайда болушунун зарыл шарты. Түшүнүү - бул объективдүү чындыкты сөздө объективдештирилген коомдук өнүккөн жалпыланган маанилер аркылуу чагылдыруу.

Аң -сезим менен тилдин байланышы ушинтип эң жакын, керектүү: тилсиз аң -сезим болбойт. Тил - коомдук индивид катары адамдын аң -сезиминин бир формасы.

Бирок, аң -сезимди тил менен жөн эле идентификациялоо, аны тилдин иштешине чейин кыскартуу туура эмес. (Бул акыркы сигнализация системасынын түшүнүгү ээ болгон мааниге байланыштуу акыркы убакта биздин өлкөдө жаңы тенденция эмес.) Аң -сезимдин адамдардын коомдук ишке ашырылган ишмердүүлүгү жана анда алынган билимдер менен байланышы. Бул байланыштарга катышуу менен гана эмес, тил аң -сезим үчүн керектүү мааниге ээ болот.

Сөздүн өзү эмес, сөздө объективдештирилген коомдук топтолгон билим аң -сезимдин өзөгү. Сөз аң -сезим үчүн абдан маанилүү, анткени анда билимдер сакталат, объективдештирилет жана ал аркылуу адам реалдуулукту билет.

Аң-сезим проблемасына психологиялык мамиле аң-сезимди даяр формация катары гана кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Психологиялык жактан алганда, аң -сезим чындыгында биринчи кезекте адамдын курчап турган дүйнөнү жана өзүн аңдоо процесси катары иштейт. Адамда аң -сезимдин болушу, чындыгында, жашоодо, баарлашууда, үйрөнүүдө, сөздө объективдештирилген мындай комплекс (же система) аздыр -көптүр жалпыланган билимдин калыптанганын же калыптанарын билдирет. ал бул билим менен болгон мамилеси аркылуу чындыктын кубулуштарын таанып, айлана -чөйрө жана өзү жөнүндө кабардар боло алат. Ошол эле учурда адамдын дүйнөнү түшүнүү процесси борбордук психологиялык проблема бойдон калууда.

Аң -сезим жалпы адамдын психикалык ишмердүүлүгүн камтыбайт. Аң -сезим жалпы психикалык сыяктуу эле, жүрүм -турумду "жөнгө салууга", аны адамдардын муктаждыктарына жана ал пайда болгон объективдүү шарттарга ылайыкташтырууга кызмат кылат.

Тема боюнча популярдуу